Betrokkenheid van mensen die voor de patiënt belangrijk zijn

Partner, ouders of familie worden in samenspraak met de patiënt bij de opname betrokken. Een verkennend gesprek kan reeds bij het begin van de opname met hen worden afgesproken.

Bij het begin van de opname zal de maatschappelijk werker samen met de patiënt zijn / haar  sociale context verkennen en nagaan welke omgevingsfactoren belangrijk zijn in de huidige problematiek.  

Doorheen de opname vormt de maatschappelijk werker voor gezin en familie een belangrijk aanspreekpunt.
In overleg met het team bemiddelt de maatschappelijk werker in het contact met gezin, familie, school, werkgever of maatschappelijke instanties.  Problemen rond gezin, werk, wonen, vrije tijd en financiële zaken kunnen hierbij aan bod komen.

Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom!
Patiënten kunnen elke dag bezoek ontvangen vanaf 18u30, op woensdagnamiddag en doorlopend tijdens het weekend.
De verpleegkundigen stellen het op prijs om met hen kennis te kunnen maken.
Het biedt de mogelijkheid om mensen die voor de patiënt belangrijk zijn te ontmoeten.

Omwille van privacy wordt bezoek niet toegelaten in de gemeenschappelijke leefruimtes in de paviljoenen, wel op de kamer. Het bezoek wordt afgerond om 20u45.

PTC Rustenburg beschikt niet over een eigen cafetaria, maar bevindt zich op korte afstand van het centrum van Brugge
In de inkomhal is er een aparte ruimte met koffie- en drankautomaat beschikbaar.

Patiënten kunnen, mits voorafgaande aanvraag, samen met familie het middagmaal gebruiken in het restaurant. Een volwassene betaalt 8,00 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 5,00 euro.

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Wanneer een ouder in het PTC Rustenburg wordt opgenomen brengt dit heel wat mee voor het gezin.
Ook voor de kinderen is de opname van mama/moeder of papa/vader een ingrijpende ervaring. Zij stellen zich vele vragen, misschien zijn ze wel heel erg bezorgd of piekeren ze erover.
We bekijken telkens in overleg met de patiënt wat we voor de kinderen kunnen doen. In de eerste plaats willen we de opgenomen ouder ondersteunen in zijn/haar ouderrol.
De sociale dienst geeft regelmatig een KOPP-cursus voor ouders die in PTC Rustenburg zijn opgenomen.
Tijdens drie namiddagen staan we stil bij de impact die de problematiek van de ouder kan hebben op de kinderen. We geven handvaten mee aan de ouders en zoeken samen hoe we de veerkracht van kinderen kunnen versterken.

Tevens zijn er boeken en brochures beschikbaar omtrent dit thema. De boeken zijn geschreven vanuit de beleving van het kind / de jongere.
De infobrochures op maat van de leeftijd van de kinderen kunnen hen en de ouders helpen om samen over de problemen te praten.

Zinzorg & Pastoraal

Een opname in het PTC Rustenburg is vaak ingrijpend. Scherper dan anders worden vragen gesteld naar wat een mens drijft in het leven, wat een mens ten diepste beweegt.
In de verschillende therapieën komen vragen naar zin en betekenis boven drijven. Met levens-, zingevings- en geloofsvragen kan de patiënt ook terecht bij de dienst ‘zinzorg en pastoraal’. Deze dienst organiseert ontmoetingen waar thema’s als geloof, ongeloof, hoop, verdriet, humor, zingeving in het alledaagse, … ruimte krijgen. Film, muziekteksten, poëzie, verhalen, … inspireren en nodigen uit tot dialoog.

Er is ook mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek of begeleiding omtrent de beleving van zin en leegte, vreugde en verdriet, hoop en verwachting.
Er kan een afspraak worden gemaakt via de verpleegkundige, of gewoon aanbellen bij het bureel van de medewerker zinzorg en pastoraal.

Er is een stemmige, stille ruimte die elke dag open is tussen 8u en 18u. Dit biedt de mogelijkheid om tot rust te komen, stilte te ervaren, te bidden of te mediteren.
Er is gelegenheid om eucharistie te vieren op zaterdag om 11u30 en op zondag om 9u30. Tijdens weekdagen om 17u30.

Wie een beroep wil doen op een vertegenwoordiger of bedienaar van een andere religie, een lekenraadgever of moreel consulent, kan de contactgegevens vinden in de onthaalmap die wordt meegegeven bij opname in PTC Rustenburg.

Ecoteam

Milieu is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk thema geworden. Als organisatie in de zorgsector zijn wij ons bewust van de impact die we hebben op het milieu door het aantal, de omvang en de aard van onze diensten.

Om daar stappen in te zetten zijn we de samenwerking met ‘ecocare’ aangegaan. Ecocare is een instantie die zich richt op interne milieuzorg in de zorgsector en ondernemingen begeleidt in het ecologisch denken en handelen.

Uit deze samenwerking startte in 2008 de werkgroep ‘Ecoburg’. In deze werkgroep zijn alle diensten van het ziekenhuis vertegenwoordigd en wordt concreet gewerkt rond 5 thema’s: afval, energie, water, aankoop, mobiliteit.

Het doel is de milieubelasting verminderen door middel van kleine gedragsveranderingen bij zowel personeel als patiënten via onder meer een open communicatie.

Zo hopen we samen met u te zorgen voor een milieubewust Rustenburg.

Rechten van de patiënt

Sinds 2002 beschikt België over een wet die de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vastlegt.
De patiëntenrechten zijn:  

  • het ontvangen van kwaliteitsvolle dienstverlening
  • het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar
  • het geïnformeerd worden over de persoonlijke gezondheidstoestand 
  • het vrij toestemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar na voorafgaande informatieverstrekking
  • het beschikken over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift  
  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsdienst

Meer informatie is terug te vinden op de website patientrights.be en in deze brochure.

Ombudsdienst

Alle medewerkers van PTC Rustenburg streven naar een zo goed mogelijke begeleiding en behandeling van de patiënt en de personen die voor hem/haar belangrijk zijn.
Toch kan het gebeuren dat de verwachtingen niet worden beantwoord en dat er een vraag, een probleem of een klacht is.
Deze vragen, problemen of klachten worden het best opgelost met de direct betrokkenen (verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, arts of andere medewerker van PTC Rustenburg).

De persoon die een klacht heeft, kan zich ten allen tijde ook richten tot de ombudspersoon van de onafhankelijke, externe dienst voor klachtbemiddeling.

De externe ombudspersoon is Inge Decorte. Zij is telefonisch (0474 06 08 77 – op woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag) of schriftelijk bereikbaar (Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge) of inge [dot] decorte [at] ombudsfunctieggz [dot] be (via e-mail).

De ombudspersoon zal naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens, zo u dit wenst, volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.