ONZE OPDRACHTSVERKLARING

De opdrachtsverklaring van PTC Rustenburg past in de missie van de v.z.w. waartoe we behoren. De v.z.w. Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ organiseert en garandeert excellente, innovatieve, toegankelijke en gerichte vormen van ‘zorg voor mensen’. De opgebouwde expertise in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan de basis. Dat gebeurt met gemotiveerde medewerkers, op eigen initiatief en/of via strategische allianties, met aandacht voor interne en externe samenwerking. Dit alles wordt georganiseerd binnen een breed maatschappelijk engagement en vanuit de christelijke inspiratie.


Onze opdrachtsverklaring

Het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg biedt (semi)-residentiële en ambulante psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan voor mensen die op ons beroep doen. Onze basisopdracht is het aanbieden van een behandeling waarbij de problematiek binnen de totaliteit van de persoon wordt gezien.
Vanuit ons geloof in groei en ontwikkeling is onze doelstelling het toevoegen van gerichte ervaringen aan het eigen leven om zo een meer harmonieuze relatie met zichzelf en de omgeving aan te kunnen.
In onze groepsgerichte aanpak krijgt elke patiënt, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, levensbeschouwing of politieke voorkeur de mogelijkheid om zijn of haar behandelproces te doorlopen. Het behandelmilieu richten we in op een doordachte wijze met nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënten.

We engageren ons om onze professionele omgang met elkaar, met de patiënten en hun omgeving te laten aan sturen door waarden verbonden met  

Stilstaan > Gedragenheid - Vertrouwen - Veiligheid - Respect

Vooruitgaan > Authenticiteit - Bezieling - Tijd en ruimte - Verbondenheid


Onze leidraad ‘stilstaan is vooruitgaan’ bevat geen tegenstelling maar is een noodzaak. Om vooruit te gaan hebben we periodes van reflectie en verinnerlijking (stilstaan) nodig. Stilstaan krijgt echter maar betekenis met een gerichtheid op de toekomst.

Rustenburg en de patiënten die er worden behandeld maken deel uit van een ruimere omgeving. We dragen er zorg voor dat deze omgeving aandacht krijgt bij de keuzes die patiënten of Rustenburg als organisatie maken. We werken samen met het netwerk van de patiënt en met andere relevante organisaties.

We investeren in de professionele ontwikkeling en taakdeskundigheid van onze medewerkers. We delen kennis en ervaring zowel intern als extern. We willen een lerende en open organisatie zijn. Op deze manier zijn we in staat is om een constructief psychotherapeutisch antwoord te bieden op de veranderende verwachtingen van de patiënten, de geestelijke gezondheidszorg en de samenleving.